Privacy Statement

Privacyreglement van huisartsenpraktijk de Schans te Wormer.

 

Onze huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeldde bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting, zoals het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk de Schans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt. Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;

 • voor doelmatig beheer en beleid;

  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurd via deze verklaring op deze website.Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk de Schans hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling vanuw huisarts.

   

  Uw rechten als betrokkene

  Als patiënt heeft u:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.

 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

   

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk de Schans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen. Zoals wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevenskrijgt van de huisarts).

   

  Uitwisseling gegevens met de HAP
  Huisartsenpraktijk de Schans wisselt, als u hiervoor toestemming heeft gegeven,relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. U kunt uw toestemming kenbaar maken of wijzigen via www.ikgeeftoestemming.nl.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist: uw voorgeschrevenmedicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken, bijv. bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

   

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw patiëntendossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat in principe binnen twee weken en uiterlijk binnen een maand.

  Uw medisch dossier wordt rechtstreeks naar uw nieuwe huisarts overgedragen via Zorgmail FileTransfer.

   

  Website:

  In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de hier al  eerder genoemde doeleinden.

  Deze specifieke diensten zijn het gebruik maken van het inschrijfformulier, het E-consult, het reizigersvaccinatieformulier en het klachtenformulier en het gastenboek.

  Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

   

  Achtergrond

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)).

   

  Vraag of klacht

  Heeft u nog vragen of is er iets onduidelijk? Dan kunt u altijd contact met de praktijk opnemen.